Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „УДЕКС” ЕООД, наричано по-долу "УДЕКС” ЕООД, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„УДЕКС” ЕООДе дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 117613126 със седалище и адрес на управление: област Русе, община Сливо поле, гр. Сливо поле 7060, ул.Промишлена No 9.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

            Настоящият документ съдържа информация за дейността на „УДЕКС” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

            Сайтът на дружеството е http://www.woodex-bg.com/и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

 1. На Сайта Потребителитемогат да получават информация относно дейността на „УДЕКС“ ЕООД.
 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „УДЕКС“ ЕООД и да започват преговори за сключване на договор.
 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „УДЕКС“ ЕООД да отговори на отправеното запитване.
 5. „УДЕКС“ ЕООД изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 6 месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „УДЕКС” ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „УДЕКС” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „УДЕКС” ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „УДЕКС” ЕООД. „УДЕКС”ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „УДЕКС” ЕООД.
 1.  „УДЕКС” ЕООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 2.  „УДЕКС” ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „УДЕКС” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. „УДЕКС” ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „УДЕКС” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 4. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

„УДЕКС” ЕООД събира и използва информацията за целите на:

 • директен маркетинг;
 • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„УДЕКС” ЕООД обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „#1 име на фирмата или сайта#” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FACEBOOK

На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежа Facebook.

Социалната мрежа е място за онлайнсрещи в интернет, онлайн общност, където сепозволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит,или да даде възможност на потребителитеда предоставятлична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създаватпрофили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си.

Facebook есобственост наFacebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данние Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.

Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни въвFacebook и/или инсталирани приставки на Facebook.Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение наFacebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.

Ако потребителяе влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителякликне върху някойот линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.

Facebook винаги получава информация за посещениетона нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя щекликне върху някоя от връзките отFacebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобнопредаване на информация къмFacebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.

Ръководството за защита на личните данниот Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личнитеданни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможнитенастройки, коитоFacebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани саразлични опции за конфигуриране, които забраняватпредаването на данни към Facebook.

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА GOOGLE+

В нашия сайт сме интегрирали бутон на социалната мрежа Google+.Социалната мрежа е място за срещи в интернет - онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит,или да даде възможност запредоставяне налична или бизнес информация. Google+ позволява на потребителите създаването на потребителски профили, качват снимки и да осъществяват контакт помежду си.

Google+ е собственост на Google Inc., 1600 Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При посещението на нашия сайт, интегрирания бутон на Google+ се изтегля и визуализира автоматично от устройството на потребителя. По време на тази процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на сайта ни е била посетена от потребителя. Подробна информация за Google+ можете да намерите на https://developers.google.com/+/.

Ако потребителя е влязълв Google+ при посещение на сайта ни, Google разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я асоциирасъс съответния потребителски профил в Google+.

Ако потребителя кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google асоциирата зи информация с личния потребителски акаунт в Google+ и съхранява лични данни. Google съхранява препоръката на лицето, обозначил с Google+ 1 една или повече страници от нашия сайт, като прави тази препоръка обществено достъпна в съответствие с условията, приети от потребителя при регистрация в социалната мрежа. Впоследствие препоръките с Google+ 1, заедно с други лични данни(името на профила в Google+иснимкана профила)се съхранявати обработват ив други услуги на Google:от търсещатамашина,резултатите от търсачката на Google, профила в Google на потребителя. Google също може да свърже посещението на този сайт с други лични данни, съхранени в Google и записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Ако потребителяне желае да предоставя тези данни на Google, той може да предотврати това, като излезе от профила си в Google+, преди да посети нашия сайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google можете да намерите наhttps://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.Още референции от Google за бутона Google+ 1 можете на намерите наhttps://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА TWITTER

На нашия уеб сайт имаме връзки и бутони към и отTwitter. Twitter е многоезична,публично достъпнаи микроблогова услуга, където потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените "tweets", напр. кратки съобщения, които са ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Публикациите се показват и на т.нар.последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват tweets на потребителите. Освен това, Twitter позволява употребата hashtags, връзки или retweets.

Twitter е собственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

На всяка страница на нашия сайт има интегриран бутон на Twitter. Допълнителна информация за тях можете да намерите на  https://about.twitter.com/de/resources/buttons. При употребата на бутоните,Twitter получава информация, на коя подстраница на нашия сайт е употребен той. Целта на бутоните е бързо споделяне на информация в социалната мрежа и да се увеличи броя на посетителите ни, чрез споделяне на съдържание.

Ако потребителяе влязъл едновременно в Twitter, то Twitter отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са публикувани наhttps://twitter.com/privacy?lang=en.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
 • Псевдонимизация;
 • Криптиране;
 • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
 • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
 • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

„УДЕКС” ЕООД поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка на администратора
 • целите на обработването;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органиът, регулиращ дейността на „УДЕКС“ еКомисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828